Vedtægter

  

for 

 

Hørve Idrætsforening

Vallekildevej 28 D

4534 Hørve

 

 

Revideret 11. februar 2013

 

§1

Foreningens navn er Hørve Idrætsforening og har hjemsted i Hørve, Odsherreds Kommune.

Foreningens formål er at virke for udøvelse af al sund idræt – særlig boldspil. 

§2

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Foreningen er åben for alle der kan stå inde for foreningens vedtægter. Udmelding sker skriftlig til foreningens kasserer. Der optages medlemmer fra 3 års alderen. Medlemmer med kontingent restance kan udelukkes fra klubben. 

§3

Kontingent er for aktive medlemmer mindst kr. 800,00 for seniorer årligt. For juniorer mindst kr. 300,00 årligt og for passive medlemmer mindst kr. 100,00 årligt. 

§4

Når et aktivt medlem står i restance med kontingentet for 3 måneder, eller et passivt for et halvt år, og det på trods påkrav ikke betaler det skyldige beløb, udslettes dette af foreningen og kan ikke genoptages på ny, før restancen er betalt. 

§5

Foreningens anliggender ledes med ansvar for generalforsamlingen af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år med skiftevis 2 og 3 medlemmer. 

Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer for 2 år og afgår skiftevis, næstformand og sekretær vælges ligeledes af bestyrelsen, der også bestemmer sin forretningsorden derunder nedsættelse af de forskellige udvalg der skønnes nødvendige.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 2 dages varsel, og så ofte som formanden eller den øvrige bestyrelse finder det nødvendigt.

Fremsender mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftlig begæring til formanden om indkaldelse af et bestyrelsesmøde, skal han indkalde dette inden 8 dage efter begæringens modtagelse.

Udtræder et bestyrelsesmedlem, skal den af generalforsamlingen valgte 1 suppleant indtræde i hans sted. Et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når mindst 4 medlemmer er til stede. 

§6

Bestyrelsen udlægger visioner, strategier og mål for klubben.

Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af relevante udvalg. Formålene med de enkelte udvalg er at sikre en tidssvarende udvikling af klubben, samt at der arbejdes på at nå de udlagte visioner, strategier og mål for klubben. 

§7

Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn fremmødte antal medlemmer. Generalforsamlingen ledes af den på generalforsamlingen valgt dirigent. 

Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af 1 kvartal. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter en skriftlig anmodning fra mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 7 medlemmer. I sidste tilfælde senest 14 dages efter begæringens modtagelse. 

De i overensstemmelse med dagsordenen forelagte forslag afgøres ved simpelt stemmeflerhed.

Alle generalforsamlinger bekendtgøres på en måde, så alle medlemmer kan være underrettet mindst 3 uger før afholdelsen. 

Forslag til generalforsamlingens dagsorden indsendes til formanden mindst 14 dage før generalforsamlingen. De sidste 4 dage før generalforsamlingen har medlemmerne ret til hos formanden at se dagsordenen. 

§8

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter: 

1.     Valg af dirigent. 2.  Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. valg af bestyrelsen og suppleanter. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt 

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, men kun aktive har stemmeret og skal være fyldt 16 år.

Forældre til aktive medlemmer i ungdomsafdelingen og ungdomstrænere får en stemme pr. medlem dog ikke mere end én stemme pr. voksen.

Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen.

Revisor vælges for 2 år ad gangen. 

§9

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december

Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden generalforsamlingen. 

§10

Lovændringer kan kun ske såfremt ¾ af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for ændringen. 

§11

Foreningen kan opløses af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst ¾ af de mødte stemmer derfor.

Ved evt. ophør tilfalder eventuelt ejendele/overskud idrætslige formål i Odsherred Kommune 

§12

Hørve Idrætsforenings bestyrelsesmedlemmer har tegningsret for foreningen.